Klient indywidualny

Zobacz poniżej w czym dokładnie się specjalizujemy z zakresu prawa indywidualnego

Prawo pracy pracownika

 • Dochodzenie zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy, niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy oraz w innych sporach z zakresu prawa pracy.
 • Prowadzenie spraw nawiązywania, ustalenia, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy.
 • Sprawy o molestowanie, mobbing i dyskryminację.
 • Dochodzenie wynagrodzenia za nadgodziny,
 • Sprostowania świadectwa pracy.
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Dochodzenia roszczeń o wypłatę świadczeń należnych od ZUS (renty, emerytury, zasiłki) z tytułu odpraw rentowych i emerytalnych oraz z tytułu odpraw pośmiertnych.

Sprawy spadkowe

 • Prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku itp.
 • Przygotowanie projektów profesjonalnych testamentu i zapisów windykacyjnych.
 • Unieważnienie i podważanie treści testamentu.
 • Sprawy o wydziedziczenie i o dochodzenie zachowku.

Pomoc Frankowiczom

 • Wsparcie w zakresie unieważnienia umów kredytowych zaciągniętych we frankach oraz „odfrankowienia” umów kredytowych, czyli uznania ich przed sądem za zawarte nie we CHF, ale w PLN.
 • Analiza zawartych umów kredytowych, regulaminów, OWU oraz wszelkich oświadczeń, aneksów i innej powiązanej dokumentacji wraz ze wstępnym oszacowaniem szans sukcesu przed wszczęciem postępowania sądowego
 • Prowadzenie negocjacji przedsądowych z bankami, zapewnienie reprezentacji konsumentowi oraz sporządzanie odpowiedzi na pisma bankowe i wezwania do spłaty kredytu.
 • Reprezentacja w sądzie

Upadłość konsumencka

 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Reprezentacja w toku postępowania przed sądem i syndykami.
 • Ustalenie planu spłaty wierzycieli
 • Wsparcie procesu zbycia majątku na optymalnych dla konsumenta warunkach.

Prawo rodzinne

 • Prowadzenie spraw zarówno w ramach mediacji mającej na celu polubowne rozstrzygniecie konfliktu oraz w ramach postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w szczególności: o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, o ustalenie prawa do alimentów, separację, podział majątku małżeńskiego, ustalenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie praw rodzicielskich czy ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 • Sprawy o ustalenie macierzyństwa oraz zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie ojcostwa oraz zaprzeczenie ojcostwa.
 • Opracowanie umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej umowne ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami.

Dochodzenie odszkodowań

 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w tym po wypadkach komunikacyjnych i innych wypadkach losowych, z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, za szkody majątkowe, za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienia za doznane krzywdy, za błędy w sztuce lekarskiej, za wypadek przy pracy, a także za szkody rolnicze, renty, zwroty kosztów leczenia, roszczenia regresowe itp.

Szeroko rozumiane prawo cywilne np.:

 • Analiza zawartych umów i sporządzanie nowych umów (np. umowy pożyczek, umowy najmu, umowy sprzedaży itp.). Wypowiedzenie umów , odstąpienia od umowy itp.
 • Prowadzenie spraw przed sądem – sporządzanie pism sądowych, procesowych i innych oraz postępowań odwoławczych.
 • Sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów.
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności.
 • Pomoc prawna w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.