Klient biznesowy

Zobacz poniżej w czym dokładnie się specjalizujemy z zakresu prawa biznesowego

Prawo korporacyjne

 • Zakładanie spółek osobowych oraz kapitałowych, a także fundacji i stowarzyszeń.
 • Wsparcie w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Kompleksowe przeprowadzenie procesu zmiany formy prawnej istniejącego przedsiębiorstwa – przekształcenia, łączenia oraz podział spółek.
 • Przygotowywanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – jego sprzedaży, darowizny lub wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.
 • Transakcje zbycia udziałów lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.
 • Tworzenie wewnętrznych jednostek organizacyjnych (np. oddziału albo innej formy zorganizowanej części przedsiębiorstwa) lub ze wewnętrznych jednostek (np. spółek zależnych).
 • Pełne wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (przygotowywanie posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy).
 • Spory pomiędzy wspólnikami oraz członkami zarządu.
 • Przygotowywanie wpisów w rejestrach gospodarczych (CRBR, BDO, KRS itp.).
 • Likwidacja podmiotów gospodarczych.
 • Zabezpieczenie powyższych czynności z punktu widzenia prawa podatkowego.

Prawo pracy

 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w tym: regulaminy pracy i wynagrodzeń, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie działalności konkurencyjnej, o wykorzystanie wizerunku pracownika oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy.
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania i zmiany umów o pracę.
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym realizacja obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i pracodawców z zakresu PPK, przygotowanie wzorów pism, oświadczeń i deklaracji niezbędnych do obsługi PPK w przedsiębiorstwie zleceniodawcy; wsparcie w zakresie prowadzenia rozmów z instytucją finansową przy umowach o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK.
 • Oddelegowanie pracowników do pracy za granicą.
 • Regulaminy zakładowe i układy zbiorowe pracy.
 • Powoływanie reprezentacji pracowniczej i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyboru członków tej reprezentacji.
 • Reprezentacja pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu sądowym (m.in. w zakresie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy; z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania, mobbingu; o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; o odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę; o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy; złamania zakazu konkurencji itp.).
 • Uczestnictwo w negocjacjach oraz mediacjach z organizacjami zawodowymi oraz innymi reprezentacjami pracowników.

RODO i ochrona danych osobowych

 • Przygotowywanie dedykowanych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Szkolenia RODO dla członków zarządu, HR oraz pracowników z zakresu RODO.
 • Przygotowywanie dokumentacji, w tym umów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przygotowanie dokumentacji dla sklepów internetowych (regulaminy, ogólne warunki, polityki prywatności).
 • Wsparcie prawne w przypadku kontroli prowadzonej Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz w trakcie postępowania przed PUODO i sądem administracyjnym.
 • Przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z RODO oraz udzielanie rekomendacji w zakresie realizacji zasad przetwarzania danych

Specjalne strefy ekonomiczne i decyzje o wsparciu inwestycji

 • Pozyskiwanie zwolnień strefowych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz decyzji o wsparciu nowych inwestycji uregulowanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji zapewniających przedsiębiorcy zwolnienie z podatku dochodowego, w tym wstępna analiza możliwości uzyskania zwolnienia, identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej, wsparcie przy przygotowanie biznesplanu Inwestycji.
 • Wsparcie Zleceniodawcy w zakresie uzyskania odpowiedniej ilości punktów jakościowych planowanej inwestycji w tym dobór najbardziej optymalnych punktów, obejmujące prowadzenie rozmów ze szkołami branżowymi, identyfikowanie działalności B+R, pozyskiwanie certyfikatów środowiskowych, wsparcie przy uzyskiwaniu członkostwa Krajowego Klastra Kluczowego itd.
 • Wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających SSE lub organu nadrzędnego (ministra ds. gospodarki).
 • Występowanie do Dyrektora KAS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z zakresu zwolnień strefowych.

Sukcesja biznesu

 • Przygotowanie zindywidualizowanego planu wdrożenia programu sukcesji, mającego na celu zabezpieczenie prowadzonej działalność gospodarczej przed negatywnymi konsekwencjami śmierci właściciela lub jednego ze wspólników.
 • Wdrażanie programu sukcesji przy udziale doradcy sukcesyjnego (m.in. poprzez wprowadzanie zapisów w umowach spółek, zmianę formy prowadzonej działalności, sporządzanie umów sukcesyjnych, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na potrzeby spłacenia ewentualnych zachowków – np. wykorzystywanie polis ubezpieczeniowych, powołanie instytucji zarządcy sukcesyjnego).
 • Przygotowanie profesjonalnych i rozbudowanych projektów testamentów właścicieli firmy oraz członków rodziny uwzględniających narzędzia planu sukcesji w tym zapisy, zapisy windykacyjne, polecenia czy podstawienia.
 • Wsparcie w zakresie zabezpieczenia ładu korporacyjnego w przypadku śmierci właściciela przedsiębiorstwa lub jednego ze wspólników w tym w zakresie sprawnego przejęcia przedsiębiorstwa przez spadkobierców zmarłego.

Prawo podatkowe

 • Pełne wsparcie w zakresie zobowiązań w podatku CIT,PIT, PCC i SiD.
 • Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z uwzględnieniem ewentualnego postępowania odwoławczego oraz przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Windykacja należności

 • Przygotowanie wezwań do zapłaty zaległych należności.
 • Prowadzenie postępowania mediacyjnego przez doświadczonych mediatorów.
 • Przygotowanie pozwu i prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę zaległych należności.
 • Prowadzenie postępowanie po wydaniu wyroku sądowego – kierowanie wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowania o ujawnienie miejsce zamieszkania dłużnika oraz posiadanego przez niego majątku, zapewniamy wsparcie w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym.
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia postępowania o wpis dłużnika w rejestrze dłużników.

Własność intelektualna i przemysłowa

 • Rejestracja znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także występowanie o przedłużenie udzielonej ochrony przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
 • Badanie i sporządzanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wykorzystywanego przez przedsiębiorcę oznaczenia handlowego.
 • Opracowywanie umów licencyjnych dotyczących korzystania z praw własności przemysłowej.
 • Prowadzenie spraw spornych, sądowych i polubownych w przypadku naruszeń własności przemysłowej przed UPRP, sądami administracyjnymi i cywilnymi.
 • Wykorzystywanie praw własności przemysłowej w aspektach podatkowych (amortyzacja praw własności przemysłowych, ulga IP-BOX).
 • Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej na drodze sądowej.
 • Sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących problematyki praw własności przemysłowej.

Prawo autorskie

 • Doradztwo prawne przy przygotowywaniu i negocjacjach umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności umów dotyczących prawa autorskiego (umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym umów o stworzenie utworu, umów licencyjnych itp.).
 • Wsparcie prawne w sporach związanych z naruszeniami praw autorskich.

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacja.
 • Wsparcie prawne w zakresie dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym w tym reprezentowanie wierzyciela na etapie zgłoszenia wierzytelności, listy wierzytelności, planu podziału.
 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw w stanie upadłości.
 • Monitorowanie postępowania upadłościowego, także w zakresie powierzonych syndykowi masy upadłości obowiązków.

Bieżąca obsługa przedsiębiortstw

 • Przygotowywanie umów handlowych oraz opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorcę (np. umów najmu, ubezpieczenia, umów z podwykonawcami i innych), a także OWU, ofert i innych dokumentów.
 • Audyty prawne i analizy prawne.
 • Wsparcie i reprezentacja w sporach gospodarczych przy udziale profesjonalnych mediatorów.
 • Pomoc prawna przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, poręczeń, gwarancji, weksli hipotek, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 • Wsparcie prawne w postępowaniu przed organami administracyjnymi – np. pozyskiwanie licencji, zezwoleń i koncesji wydawanych przez organy administracyjne.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu środków w ramach pomocy publicznej (dotacje, refundacje, umorzenia, tarcza antykryzysowa, decyzje o wsparciu inwestycji).
 • Ustalanie statusu MŚP przedsiębiorcy.
 • Wsparcie prawne w zakresie nabywania lub zbywania nieruchomości (m.in. opiniowanie umów kupna, w tym umów przedwstępnych; prowadzenie postępowania wieczystoksięgowego).